Loading...
hu  en  
H-P 6:00 - 21:30 / Sz-V 8:00 - 19:30
Hívjon minket: 1/431-01-32
hu  en  
H-P 6:00 - 21:30 / Sz-V 8:00 - 19:30
Hívjon minket: 1/431-01-32

Adatkezelési és belépési nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás

 

  1. Adatvédelmi szabályzat

   

  1. A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából

   

  • személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett) lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, aláírása valamint a róla készített fényképfelvétel,
  • adatkezelő a PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT mindenkori üzemeltetője, jelenleg a CBA-Újhegy Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 99.)

   

  1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat az 1.2. pontban meghatározott adatkezelő a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 17. és 21 pontja szerint meghatározott céllal, valamint használhatósági korlátozással az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges technikai biztosítással saját szervezeti rendszerében és számítástechnikai eszközeivel végzi.

   

  1. Az adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere kizárja a kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

   

  1. Az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján nem továbbítja.

   

  1. Az adatkezelő a személyes adatokat mindaddig kezeli, míg az Érintett írásbeli kérelemmel nem kezdeményezi az adatainak törlését.

   

  1. Az Érintett a személyes adatai kezelésének 5. pont szerinti időtartama alatt kérheti személyes adatainak helyesbítését továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggésben és tiltakozhat adatainak a hozzájárulását meghaladó felhasználása ellen. Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

   

  Az Érintett – jogainak megsértése esetén – a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi, vagy választása alapján a lakóhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulhat.

 

ADATVÉDELEM

Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat

 

Kedves Vendégünk!

 

A CBA Újhegy Kft., mint a Príma Wellness Sportközpont üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzattal tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

 

Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat tájékoztatást nyújt az Ügyfelek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, így az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról és időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

 

Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Preambulum

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) egységesen és áttekinthetően szabályozza a Príma Wellness Sportközpont sportszolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek személyes adatainak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését.

 

Jelen Szabályzat a vonatkozó hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban Katv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.), és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény (továbbiakban: Adatvédelmi Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseire tekintettel került megalkotásra.

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói

 

 1. Adatvédelmi alapelvek

 

 1. Az adatkezelő

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 1. Az adatkezelés céljai

 

 1. A kezelt adatok köre

 

 1. Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre

 

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

 

 1. Az Ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése

 

 1. Elektronikus megfigyelő rendszerrel történő adatkezelés külön szabályai

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. A CBA Újhegy Kft. felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű

 

adatszolgáltatása esetére

 

 1. A direkt marketing céljából történő adatkezelés külön szabályai

 

 1. Egyebek

 

 

 

 

 1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy  Príma Wellness Sportközpont sportszolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

adat/adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; opcionális megadható személyes adatok, elérhetőségek megadása

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása az érintettek vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

 

 1. Adatvédelmi alapelvek

 

Tekintettel az Adatvédelmi Egyezményben (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény) foglalt előírásokra, a CBA Újhegy Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az Érintett személyes adatainak gépi feldolgozása során érvényesítse az alábbi alapelveket.

 

Az adatok minősége

 

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

 

 1. a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

 

 1. b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

 

 1. c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

 

 1. d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

 

 1. e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig tegye lehetővé.

 

Különleges adatok

 

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.

 

Adatbiztonság

 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

Az érintettet védő további garanciák

 

Minden Érintettnek joga van arra, hogy

 

 1. a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

 

 1. b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

 

 1. c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jelen pontban foglalt alapelveket érvényesítő hazai jog rendelkezéseivel;

 

 1. d) jogorvoslattal élhessen, ha a tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

 

 1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

 

A CBA Újhegy Kft.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Érintett hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelés céljai

 

5.1. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés a Príma Wellness Sportközpont ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. a szolgáltatás igénybevételéhez..

 

A Príma Wellness Sportközpont által nyújtott sportszolgáltatások igénybe vételéhez az alábbi adatok megadása szükséges az online regisztráció során az Érintett önkéntes és határozott hozzájárulásával, azaz ezen adatok az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek:

 

családi és utónév név megadása

születési adatok megadása

lakcím megadása

fénykép készítése (a belépéseknél az azonosításhoz)

email cím

telefonszám

nem

A fenti adatok kezelésének célja: a sportszolgáltatás igénybevétele, azaz a sportszolgáltatás igénybevételére történő jogosultság ellenőrzése, valamint – a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges – internetes felhasználói fiókszolgáltatás nyújtása, látogatottsági belső elemezés, illetve kapcsolattartás.

 

A fénykép- a sportszolgáltatást igénybe vevő azonosítása céljából – rögzítésre kerül az informatikai rendszerben.

 

Adatkezelő a személyes adatokat a sportszolgáltatás színvonalának állandó javítása, elemzése céljából látogatottsági belső elemezés céljából is kezeli (mely korosztály mely órákat látogatja, melyek a telített és kevésbé telített óraidőszakok…stb szempontok alapján).

 

Fénykép az első látogatáskor készül a recepción a napijegy vagy bérlet vásárlásakor.

 

5.2. A  sportszolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges, az Érintett által opcionálisan megadható adatok az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

 

Opcionális megadható adatok:

 

Otthoni telefonszám

Munkahelyi telefonszám

Foglalkozás

 

 

Kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján direkt marketing célra használható az Érintett email címe (hírlevelek megküldése).

5.3. A sportszolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges regisztrációt alapvetően az alábbi módon biztosítjuk:

 

1.) Online belépési rendszer

 

Az online belépési rendszer, vásárlás és foglalás feltétele az előzetes személyes regisztráció a Sportközpont Recepcióján.

 

Email cím és telefonszám önkéntes hozzájárulással történő megadása a szolgáltatás igénybevételéhez azért ajánlott, mivel a sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik a Klubtagsági internetes felhasználó fiókszolgáltatás. Az Érintettek fiókon keresztül tudnak bejelentkezni a csoportos órákra, squash pályákra vagy adott esetben azt lemondani. A csoportos órák és más sportszolgáltatások igénybevételének gyakoriságáról – látogatottsági belső elemzés készül. Az érintettek (személyi) edzőikkel e-mailben, illetve telefonon keresztül tudják tartani a kapcsolatot.

Elfelejtett jelszó esetén, azonnali emlékeztető küldése, illetve csere lehetősége is biztosított.

 

A vendég számára az első belépéskor azonosítót generál a rendszer, melyet a továbbiakban foglalási kódként internetes oldalunkon használhat. Amennyiben saját jeladót vásárol magának az ügyfél, az előzetes online bejelentkezések után sorbanállás nélkül is áthaladhat a recepción és vehet részt a csoportos órákon.

 

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át.

 

5.4. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

 1. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

 1. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

A regisztráció során az 5.1. pont szerinti fenti adatok megadása szükséges a sportszolgáltatás igénybevételéhez, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Az érintett arcképét is kizárólag azonosítás céljából használjuk. Az arckép elkészítése a Sportközpontba történő legelső belépéskor, a recepción történik, amely arckép felkerül a rendszerbe, amely még az érintett nevét, valamint az arra vonatkozó információt tartalmazza, hogy az Érintett jogosult-e a belépésre és szolgáltatás igénybevételére vagy sem. A Sportközpont recepciójánál beléptető rendszer működik, amely csak az érvényes klubtagsággal rendelkezőket engedi be.

16 éven aluliaknak szülői beleegyezés szükséges a Sportközpontba való belépéshez és regisztrációhoz.  Az érintettek születési adatait regisztráljuk és a belépési nyilatkozatot a gondviselő aláírásával fogadható el.

A 14. – 16. év közti kiskorú érintett esetén ugyanis a törvényes képviselő /szülő/ külön hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van az érintett érvényes regisztrációjához és adatkezeléséhez. A 14. év alatti kiskorú érintett esetén kizárólag a törvényes képviselője /szülője/ regisztrálhat és adhatja meg az adatkezelési hozzájárulást a nevében.

 

Az adatok valódiságának ellenőrzése végett az érintett személyi és lakcímkártyáját személyesen elkérhető.

 

A kapcsolattartás, direkt marketing céljából megadható, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok köre a következő:

 

– e-mail cím

 

A CBA Újhegy Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan érintettet, aki az az opcionális adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá

 

 1. Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre

 

Az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a CBA Újhegy Kft menedzsmentje, illetve erre kijelölt munkatársai, valamint a megbízási jogviszonyban lévő edzők, mint adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

 

A CBA Újhegy Kft az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára az Érintett hozzájárulása nélkül – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

 

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A CBA Újhegy Kft tudomással rendelkezik arról, hogy mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

 

Annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatjuk az ügyfelet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztatás különösen kiterjed az adatkezelés céljára és jogalapja, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatkezelés időtartamára, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire illetve arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

A jelen Szabályzat elérhető a Sportközpont weboldalán, illetve személyesen, papír alapon is megismerhető a Sportközpont recepciós pultjánál.

 

Az adatkezelés során az Érintett kérésére az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül írásban, ingyenesen tájékoztatást ad az  Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A kezelt adatokkal kapcsolatos igényeit személyesen vagy írásban jelezheti a Sportközpont vezetősége felé.

A CBA Újhegy Kft. a tájékoztatás során kiemelt fontossággal ügyel arra, hogy minden Érintett csak a saját kezelt adatait, illetve adataira vonatkozó adatkezelést ismerhesse meg, tehát más, nem Érintett személyes adatait ne ismerhesse meg.

 

Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelő megadott elérhetőségein. Ha a CBA Újhegy Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait valamint tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslatról, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. Az Érintett személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 

 

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 

 1. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

 1. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az előző bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infó törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot (fényképet) törölni kell, ha

 

 1. a) kezelése jogellenes;

 

 1. b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

 

 1. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

 1. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A fenti d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

 

 

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az adatkezelés időtartama a személyes adatok törléséig tart. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Az Érintett kérésének a CBA Újhegy Kft. haladéktalanul köteles eleget tenni.

 

Az adatkezelés időtartamát alapvetően az adatkezelés célja határozza meg, ezért a CBA Újhegy Kft. az azonosítás, a kapcsolattartás és a belső látogatottsági elemzés céljából kezelt személyes adatokat akkor törli, amikor az Érintett egyértelműen és végérvényesen közli számára, hogy a sportszolgáltatásait a továbbiakban nem kívánja igénybe venni.

 

A CBA Újhegy Kft biztosítja, hogy az érintett a direkt marketing, céljából kapott elektronikus levelekről önként, elektronikusan le tudjon iratkozni. Az adatkezelő tehát a direkt marketing céljából kezelt személyes adatokat addig kezeli és tárolja, amíg az érintett nem kéri a törlést.

A fentieken túl, a CBA Újhegy Kft. törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

A CBA Újhegy Kft zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A CBA Újhegy Kft. megjelöli az érintett személyes adatát, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A CBA Újhegy Kft a helyesbítésről, a törlésről, a zárolásról és a megjelölésről 30 napon belül írásban értesíti az érintett Ügyfelet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Elektronikus megfigyelő rendszerrel történő adatkezelés külön szabályai

 

A Príma Wellness Sportközpont területén kamerarendszer működik. Figyelemfelhívó tábla jelzi, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés).

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 1. évi V. törvény- a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 3. évi CXXXIII. törvény – a társasházakról (Tt.);
 4. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 5. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 6. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.).

Az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának célja  az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:  Érintett hozzájárulása ráutaló magatartással, a Sportközpont területére való belépéssel, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

 

A személyes adatok kezelője, a kamerák felvételéhez hozzáfér. és a felvételének megtekintésére illetve kimentésére jogosult: VELOX Kft.

 

A kezelt adatok köre: a Sportközpont belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és hangfelvétele.

 

 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában maximum 15 nap.

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti a felvétel megtartását a bíróság illetve a hatóság felvételt kikérő megkereséséig, de legfeljebb 30 napig.

 

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: ………………………………….

 

 

A CBA Újhegy Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

 

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

 

 

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

 

 

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. §-a, a 151. §-a és a 171. § (2) bekezdése, az Szt. 75. §-a.

 

Egyéb adatkezelés: Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

 1. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

 1. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

 1. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás. továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

 1. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

 1. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége

 

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott,

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Telefon: 06.1.391.1400

 

Telefax: 06.1.391.1410

 

E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek

 

Kérjük a Tisztelt Érintetteket, amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy a CBA Újhegy Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt  Érintetteket, hogy esetleges jogsértés esetén Infotörvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotörvény tartalmazza.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Telefon: 06.1.391.1400

 

Telefax: 06.1.391.1410

 

E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Minden érintett Érintettnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatai automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről.

 

Minden érintettnek joga van továbbá arra, hogy ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. A CBA Újhegy Kft felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű adatszolgáltatása esetére

 

Amennyiben a CBA Újhegy Kft tudomást szerez arról, hogy az Érintett a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a CBA Újhegy Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

 

A CBA Újhegy Kft az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

 

 1. A direkt marketing céljából történő adatkezelés külön szabályai

 

A a CBA Újhegy Kft direkt marketing céljából is kezeli azon érintettek személyes adatait, akik ehhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak. A CBA Újhegy Kft ilyen irányú adatkezelését – törvényi kötelezettségének eleget téve – bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak és betartja a kapocsoldó magyar jogszabályokat, azaz az Infotörvényen kívül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban Katv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseit.

 

A a CBA Újhegy Kft kizárólag a sportszolgáltatást igénybe vevő érintett Ügyfelek hozzájárulása alapján végez direkt marketing tevékenységet, tehát nem keres meg nyilvános vagy más jellegű, külső adatnyilvántartásokat.

 

A törvényi előírások betartása érdekében, a Príma Wellness Sportközpont internetes regisztrációs felülete tartalmazza az önkéntes nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Érintett hozzájárul-e ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címére direkt marketing tartalmú hírleveleket kapjon.  A hozzájáruló nyilatkozat a regisztrációs felület megfelelő rubrikájába kattintással történő feliratkozással tehető meg, ami bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó e-mail címét ebből a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám e-mailben a továbbiakban nem közölhető.

 

A hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek e-mail címéről nyilvántartást vezetünk. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására mind személyesen, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk.

 

 

 1. Egyebek

 

A CBA Újhegy Kft fenntartja a jogát, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

Az adatokat minden esetben az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük.