Loading...
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  

A Príma Wellness Sportközpont hírlevél tájékoztatója

 

A Príma Wellness Sportközpont üzemeltetője, a CBA-Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., cégjegyzékszám: 01-09-739138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: 1/431-01-32, e-mail: info@primawellness.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, www.primawellness.hu), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb, adat által beazonosított vagy beazonosítható természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen, GDPR szerinti Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő hírlevél küldéssel kapcsolatos szabályairól. Jelen dokumentum az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

 

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

Mi a hírlevél küldés célja?

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

Mi a hírlevél feliratkozás jogalapja?

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek a hírlevél küldése kapcsán?

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

A kezelt adatok köre és célja:

név                            azonosítás

e-mail cím               hírlevél kiküldése

 

Meddig kezeli az adataimat az Adatkezelő?

Az Adatkezelő, (és az Adatkezelő adatfeldolgozója, ha hírlevél küldéshez ilyen személyt igénybe vett) kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy az alább meghatározott esetben megerősítést nem ad.

 

Hogyan lehet leiratkozni a hírlevélről?

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az info@primawellness.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: CBA-Újhegy Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 99.

 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezelés módja:

  • feliratkozás elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, a hírlevelek
  • küldése automatizáltan történik.

 

Honnét vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik-e adatközlés harmadik fél számára?

Harmadik fél számára nem kerül adat közlésre, kivéve,

a hírlevél küldés tárhely szolgáltatóját: https://mailchimp.com

 

Történik profilalkotás?

Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Minden, fent megjelölt adatra szükség van?

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Egyéb információk:

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

Lezárva: 2018. május hó 24. nap

Dienes Zoltán

Ügyvezető Igazgató

CBA-Újhegy Kft.